Digesta 2006

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΕΤΟΥΣ 2006

Επιμέλεια: Αθανάσιος Π. Πανταζόπουλος

Δικηγόρος - Υποψήφιος Διδάκτωρ Νομικής ΔΠΘ

 

  1. Πίνακας συγγραφέων

Β. Γιακουμή, Σημείωση στην ΔΕΚ (πέμπτο τμήμα) - Απόφαση της 13.11. 2003 (υπόθεση C-313/01)

321

Γ. Γκρίτζαλης, Πρωτογενής έκφραση βούλησης του νομικού προσώπου της Α.Ε. και αντιπροσώπευσή του

352

Μ. Γλαράκη, Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ως «Δικαστήριο Κράτους - Μέλους» υπό το άρθρο 234 της ΣυνθΕΚ

88

Ν. Δημαράς, Τα πνευματικά θεμέλια του δικαίου και τα διάφορα επιστημονικά ρεύματα

396

Ε. Ζερβογιάννη, Εναλλακτική προσέγγιση των περιπτώσεων «αβέβαιης αιτιότητας»

347

Δ. Κλαβανίδου, Κατάχρηση πληρεξουσιότητας

129

Λ. Κοτσίρης, Οικονομική Ανάλυση του Δικαίου

333

Ι. Καστριώτης, Η κατάσχεση στα χέρια του ελληνικού δημοσίου ως τρίτου

144

Κ. Ντέλικος, Η οικουμενική δικαιοδοσία και οι εφαρμογές της

220

Α. Κοψίνη, Συσχέτιση κανονισμού εργασίας και πρακτικής της εκμεταλλεύσεως

312

Μ. Μαρτσούκου, Επιμέλεια Πορισμάτων Συνηγόρου του Πολίτη

287

Ε. Νεζερίτη, Η φαινόμενη και κατ’ ανοχήν πληρεξουσιότητα υπό το φως της αρχής της προστατευόμενης εμπιστοσύνης

 

35

Α. Πανταζόπουλος, Επιμέλεια Αποφάσεων Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

 

 

–σημείωση στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Levin κατά Ρωσίας της 2.2.2006

 

216

–σημείωση στην ΑΠ 18/2006

270

–σημείωση στο Ελεγκτικό Συνέδριο, Τμήμα Ι, (Πρκ) 8/2006

276

Ε. Πουρνάρας, Η κατάχρηση της εξουσίας προς αντιπροσώπευση στο αστι­κό δίκαιο

 

1

Β. Σωτηρόπουλος, Επιμέλεια Αποφάσεων Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

 

–... σημείωση στην ΑΠΔΠΧ 58/2005

102

–... σημείωση στην ΑΠΔΠΧ ΑΠΔΠΧ 36/2005

114

–... σημείωση στην ΑΠΔΠΧ 40/2005

118

–... σημείωση στην ΑΠΔΠΧ 41/2005

123

Ε. Τρούλη, Ρήτρα δικαιοδοσίας αλλοδαπών δικαστηρίων και ρήτρα εφαρμογής αλλοδαπού δικαίου στο πλαίσιο της σύμβασης διανομής

 

229

Μ. Τσαπόγας, επιμέλεια των Πορισμάτων του Συνηγόρου του Πολίτη

 

–... σημείωση στο Πόρισμα Συνηγόρου του Πολίτη 20169.05.2.1/16.1.2006

391

Δ. Φιλίππου, σημείωση στο ΣτΕ Πρακτικό Επεξεργασίας 281/2005, 12/2006

48

–... σημείωση στην ΟλομΣτΕ 3665/2005

55

–... σημείωση στην ΣτΕ 1/2006

60

–... σημείωση στην ΟλομΣτΕ 3293/2005

167

–... σημείωση στην ΟλομΣτΕ 3661/2005

169

–... σημείωση στην ΣτΕ 2601/2005

194

Α. Φραγκούλη, Νομική προστασία βάσεων δεδομένων

318

–... σημείωση στην ΠολΠρΑθ 5810/2005

373

Κ. Χασιώτης, Δίκαιο και τέχνη, αυτοποιητική συστημική θεωρία: δίκαιο και η λανθάνουσα λειτουργία των ... comics

 

400

Μ. Χρυσομάλλης, Επιμέλεια Αποφάσεων ΔΕΚ

377

  1. Πίνακας Νομολογίας

ΣτΕ Πρακτικό Επεξεργασίας 281/2005, 12/2006

48

ΟλομΣτΕ 3665/2005

55

ΣτΕ 1/2006

60

ΟλομΣτΕ 3293/2005

167

ΟλομΣτΕ 3661/2005

169

ΣτΕ 2601/2005

194

ΑΠ 18/2006

270

Ελεγκτικό Συνέδριο, (Πρκ) 8/ 2006

276

Επισκόπηση νομολογίας ΔΕΚ και ΠΕΚ αποφάσεων ελληνικού ενδιαφέροντος έτους 2006

377

  1. Πίνακας Πορισμάτων Συνηγόρου του Πολίτη

Πόρισμα Συνηγόρου του Πολίτη 10873/1999, 17005/2003

 287

Πόρισμα Συνηγόρου του Πολίτη 20392/2001

299

Σύνοψη Διαμεσολάβησης Συνη­γόρου του Πολίτη (Ιούλιος ’05)

 432

 

Πόρισμα Συνηγόρου του Πολίτη 10087.03.2.1/27.8.2003

 

443

Πόρισμα Συνηγόρου του Πολίτη 3142.05.2.1/16.5.2005

 

446

Πόρισμα Συνηγόρου του Πολίτη 12420.04.2.2/13.5.2005

452

  1. Πίνακας Αποφάσεων Αρχής Προστασίας Δεδομένων
    Προσωπικού Χαρακτήρα

ΑΠΔΠΧ 58/2005

102

ΑΠΔΠΧ 36/2005

114

ΑΠΔΠΧ 40/2005

118

ΑΠΔΠΧ 41/2005

123

ΑΠΔΠΧ (περίλ.) 1661/2000

83

ΑΠΔΠΧ (περίλ.) 482/2001

84

ΑΠΔΠΧ (περίλ.) 86/2002

84

ΑΠΔΠΧ 24/2005, 25/2005 & 26/2005

 

164

ΑΠΔΠΧ 67/2004

200

  1. Πίνακας Νομολογίας ΔΕΚ και ΠΕΚ

ΔΕΚ - Απόφαση της 13.11.2003 στην υπόθεση C-313/01

 

69

ΔΕΚ - Απόφαση της 31.5.2005 στην υπόθεση C-53/03

 

84

  1. Νομολογία ΕΣΔΑ

Levin κατά Ρωσίας 2.2.06.......

207

  1. Θεματικό Ευρετήριο

αγροτικά προϊόντα 380

αδικοπραξία 270

αερομεταφορές 381

αλλοδαπό δίκαιο 229

ακυρότητα 161

ανταποδοτικό τέλος 167

αντιπροσώπευση 1

αντιπροσώπευση α.ε. 353

ανυπόστατη δικαστική απόφαση 284

ανώνυμη εταιρία 352

αλλοδαπό δίκαιο 229

αναγκαστική εκτέλεση 207, 144

αναγνώριση πτυχίων 69

ανακοίνωση ονομάτων 114

αορίστου χρόνου συμβάσεις 276

(ομαδικές) απολύσεις 383

αρτοποιία 378

βάπτιση 387

βασανιστήρια 226

βάσεις δεδομένων 318, 361

δασμοί 385

δεδομένα μελών ΕΣΗΕΑ 123

δημόσιο 144, 207

δημόσιοι υπάλληλοι 276

διανομής σύμβαση 229

διαφορές διεθνείς 256

διαχείριση κυκλοφορίας 102

δικαιοδοσία

– διεθνής επί αδικοπραξίας 270

– οικουμενική 220

– ρήτρα 229

δικηγόροι 69

Δικηγορικός Σύλλογος 114

εγκλήματα πολέμου 224

εκσκαφές παράνομες 299

εννοιοκρατική σχολή 397

ένταλμα πληρωμής 279

εντολή 356

Επιτροπή Ανταγωνισμού 88

επιχείρηση μητρική 270

εργαζόμενοι 276

ηλεκτρονικές επικοινωνίες 382

ηχορύπανση 287

θαλάσσιες ενδομεταφορές 380

θαλάσσιο πάρκο 194

θετικισμός 396

θόρυβος 299

ιατρική ευθύνη 347

ισότητα 60

καλή πίστη 41

κάμερες 102

καμποτάζ 381

κανονισμός εργασίας 312

κατάσχεση 144

κατάχρηση πληρεξουσιότητας 129

κοινοβουλευτικός έλεγχος 118

κοινοτικές πράξεις (αποδέκτες) 386

λίμνη 299

μετατροπή συμβάσεων 276

νομοθετικές αξιολογήσεις (θεωρία) 398

όζον 383

Οικονομική Ανάλυση του Δικαίου 333

ονοματοδοσία 387

παίγνια (ηλεκτρονικά) 379

παραγωγός 255

πειρατεία 221

περιβάλλον 169, 383

πληρεξουσιότητα 1, 35, 129, 356

πλοία 380

πνευματική ιδιοκτησία 322

πρακτική της εκμεταλλεύσεως 312, 384

πρακτορείο 270

πολεοδομικό σχέδιο 169

προδικαστικό ερώτημα 84

προστατευόμενη εμπιστοσύνη 35

ρήτρα 229

ρύπανση 299

σήμα (κοινοτικό) 384

στάθμιση συμφερόντων (θεωρία) 397

στοιχεία συνυποψήφιου 118

συνέντευξη (προφορική) 48

σχέδιο πόλης 169

φαινόμενο δικαίου 37

φαρμακείο 55

ΦΠΑ 167, 382

φορολογία 167

χρηματοδοτήσεις (κοινοτικές) 380

υποκατάστημα 270

ωφελιμισμός 336