1998 1999 2000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Β' Περίοδος
ISSN: 2407-9960
  Digesta Law Review 2006  
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ Α΄  
  Μελέτες  
Ε. Πουρνάρας Η κατάχρηση της εξουσίας προς αντιπροσώπευση στο αστικό δίκαιο 1
Ε. Νεζερίτη Η φαινόμενη και κατ’ ανοχήν πληρεξουσιότητα υπό το φως της αρχής της προστατευόμενης εμπιστοσύνης 35
  Διάλογος με τη Νομολογία  
  Α' Νομολογία Διοικητικών Δικαστηρίων (επιμέλεια Δ. Φιλίππου)  
  ΣτΕ Πρακτικό Επεξεργασίας 281/2005, 12/2006, Η προφορική συνέντευξη (με σημ. Δ.Φ) 48
  ΟλομΣτΕ 3665/2005, Ο νόμος 1963/1991 για τη χορήγηση άδειας φαρμακείου και άρθρο 5 § 1 του Συντάγματος (με σημ. Δ.Φ.) 55
  ΣτΕ 1/2006, Το άρθρο 53 § 2 εδ. β΄ Υ.Κ. ισχύει και για μητέρες δικαστικούς λειτουργούς – Αρχή της ισότητας των δύο φύλων (με σημ. Δ.Φ.) 60
  Β΄Νομολογία ΔΕΚ  
  ΔΕΚ (πέμπτο τμήμα) - Απόφαση της 13.11.2003 στην υπόθεση C-313/01 69
Β. Γιακουμή Ελεύθερη εγκατάσταση - Εγγραφή στα μητρώα των praticanti - Αναγνώριση πτυχίων - Πρόσβαση σε νομοθετικά κατοχυρωμένη δραστηριότητα (με σημ. Β. Γιακουμή)  
 

ΔΕΚ (τμήμα μείζονος συνθέσεως) - Απόφαση της 31.5.2005 στην υπόθεση C-53/03, Η έννοια του «εθνικού δικαστηρίου». Προϋποθέσεις για την παραδεκτή υποβολή προδικαστικού ερωτήματος ενώπιον του ΔΕΚ

84
 Μ. Γλαράκη Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ως «Δικαστήριο Κράτους - Μέλους» υπό το άρθρο 234 της ΣυνθΕΚ 88
  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (επιμέλεια Β. Σωτηρόπουλου)  
Β. Σωτηρόπουλος ΑΠΔΠΧ 58/2005 102
  Κάμερες διαχείρισης της κυκλοφορίας (με σημ. Β.Σ.)  
  ΑΠΔΠΧ 36/2005  
Β. Σωτηρόπουλος Ανακοίνωση από Δικηγορικό Σύλλογο ονομάτων δικηγόρων που δεν δικαιούνται μέρισμα (με σημ. Β.Σ.) 114
  ΑΠΔΠΧ 40/2005 118
Β. Σωτηρόπουλος Κοινοβουλευτικός έλεγχος και προστασία προσωπικών δεδομένων. Πρόσβαση στα στοιχεία επιτυχόντος συνυποψήφιου (με σημ. Β.Σ.)  
  ΑΠΔΠΧ 41/2005
123
Β. Σωτηρόπουλος Επιτρεπτό η μη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την ΕΣΗΕΑ των μελών της (με σημ. Β.Σ.)  
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ Β΄  
  Μελέτες  
Δ. Κλαβανίδου Κατάχρηση πληρεξουσιότητας 129
Ι. Καστριώτης Η κατάσχεση στα χέρια του ελληνικού δημοσίου ως τρίτου 144
  Διάλογος με τη Νομολογία  
  Α΄Νομολογία Διοικητικών Δικαστηρίων (επιμέλεια Δ. Φιλίππου)  
  ΟλομΣτΕ 3293/2005 167
Δ. Φιλίππου Αντισυνταγματική επιβολή τέλους (με σημ. Δ.Φ.)  
  ΟλομΣτΕ 3661/2005 169
Δ. Φιλίππου Έννοια «ειδικότερου θέματος», άρθρου 43 § 2 του Συντάγματος (με σημ. Δ.Φ.)  
  ΣτΕ 2601/2005 194
Δ. Φιλίππου Άρθρο 22 § 1 ν. 1650/1986 και δικαίωμα αποζημίωσης του θιγόμενου ιδιοκτήτη (με σημ. Δ.Φ.)  
  Β' Νομολογία Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου   
  (επιμέλεια: Αθ. Πανταζόπουλος)  
  Levin κατά Ρωσίας 2.2.06  
 Αθ. Πανταζόπουλος Καθυστέρηση συμμόρφωσης του δημοσίου - οφειλέτη προς εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις (με σημ. Α.Π.) 207
  Ζητήματα ειδικού ενδιαφέροντος  
Κ. Ντέλικος Η οικουμενική δικαιοδοσία και οι εφαρμογές της 220
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ Γ  
  Μελέτες  
Ε. Τρούλη Ρήτρα δικαιοδοσίας αλλοδαπών δικαστηρίων και ρήτρα εφαρμογής αλλοδαπού δικαίου στο πλαίσιο της σύμβασης διανομής 229
  Διάλογος με τη Νομολογία  
  ΑΠ 18/2006, Α΄ Τμήμα 270
Αθ. Πανταζόπουλος Διεθνής δωσιδικία επί αδικοπραξίας (με σημ. Α.Π. Πανταζόπουλου)  
  Ελεγκτικό Συνέδριο, Τμήμα Ι, (Πρκ) 8/2006 276
Αθ. Πανταζόπουλος Έλλειψη δικαιοδοσίας πολιτικών δικαστηρίων κρίσης των προϋποθέσεων μετατροπής των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου (με σημ. Α.Π. Πανταζόπουλου)  
  Συνήγορος του Πολίτη (επιμέλεια: Μ. Μαρτσούκου)  
  Πόρισμα 10873/1999, 17005/2003, Ηχορύπανση από μηχανολογικές εγκαταστάσεις ναών 287
  Πόρισμα 20392/2001, Παράνομες εκσκαφές και παράνομη κατασκευή προβλήτας στην περιοχή της προστατευόμενης λίμνης Καστοριάς 299
  Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος  
Α. Κοψίνη Συσχέτιση κανονισμού εργασίας και πρακτικής της εκμεταλλεύσεως 312
Α. Φραγκούλη Νομική προστασία βάσεων δεδομένων 318
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ Δ΄  
  Μελέτες  
 Λ. Κοτσίρης Οικονομική ανάλυση του δικαίου γενική προσέγγιση 333
 Ε. Ζερβογιάννη Εναλλακτική προσέγγιση των περιπτώσεων «αβέβαιης αιτιότητας» 347
 Γ. Γκρίτζαλης Πρωτογενής έκφραση βούλησης του νομικού προσώπου της α.ε. και αντιπροσώπευσή του 352
  Διάλογος με τη Νομολογία  
  Α. Νομολογία Πολιτικών Δικαστηρίων  
  ΠολΠρΑθ 5810/2005 373
Α. Φραγκούλη Εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 96/9/ΕΚ - έννοια και περιεχόμενο της βάσης δεδομένων (με σημ. Α. Φραγκούλη)  
  Β. Νομολογία ΔΕΚ και ΠΕΚ (επιμέλεια: Μ. Χρυσομάλλης)  
  Η Ελλάδα ενώπιον των Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 377
  Συνήγορος του Πολίτη (επιμέλεια: Μ. Τσαπόγας)  
  Πόρισμα 20169.05.2.1/16.1.2006 387
  Πόρισμα 4607.05.2.5/8.9.2006 392
  Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος  
 Ν. Δημαράς Τα πνευματικά θεμέλια του δικαίου και τα διάφορα επιστημονικά ρεύματα 396
 Κ. Χασιώτης Δίκαιο και τέχνη, αυτοποιητική συστημική θεωρία: δίκαιο και η λανθάνουσα λειτουργία των ... comics 400
  Ευρετήρια 2006