1998 1999 2000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Β' Περίοδος

ISSN: 2407-9960
 Digesta 2010 
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ Α΄ 
  Μελέτες  
Κ. Παναγόπουλος Ικανότητα δικαίου και διαδίκου των στερουμένων νομικής προσωπικότητας ειδικών λογαριασμών («Ταμείων») 1
Ι. Στεργιαννίδου Ο νόμος 3719/2008 - Μια πρώτη ρύθμιση εναλλακτικής μορφής συμβίωσης 10
Α. Χελιδόνης Το ίδρυμα ιδιωτικού δικαίου 28
  Διάλογος με τη Νομολογία  
  ΟλομΑΠ 19/2009 61
Κ. Παναγόπουλος Δικαίωμα ψήφου στη ΓΣ των αναγκαστικών συνεταιρισμών (με σχόλιο ΚΠ)  
  ΜονΠρωτΑθ 2329/2009 64
Κ. Παναγόπουλος Ικανότητα διαδίκου ορισμένων ομάδων περιουσίας δίχως νομική προσωπικότητα (με σημ. ΚΠ)  
  Νομολογία ΔΕΚ και ΠΕΚ (επιμέλεια Μ. Χρυσομάλλης)  
  Η Ελλάδα ενώπιον των δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Περίοδος 2009 72
  Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος  
Σ. Κιτσάκης Exceptio doli generalis και καταχρηστική άσκηση δικαιώματος [Οι πηγές του Αστικού Κώδικα στα Ευρωπαϊκά Δίκαια] 88
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ Β΄  
  Μελέτες  
Ι. Βούλγαρης Η διεθνής συνεργασία σε οικουμενικό και περιφερειακό επίπεδο στον χώρο του ιδιωτικού δικαίου και του δικαίου της κατάστασης των αλλοδαπών 111
Κ. Παναγόπουλος Το πολιτικό κόμμα ως υποκείμενο του δικαίου (στο ιδιωτικό δίκαιο) 121
Α. Παπαδημητρόπουλος Υπολογισμός της νόμιμης μοίρας σε περίπτωση δωρεάς με παρακράτηση επικαρπίας 136
Ε. Τρούλη Η Λευκή Βίβλος σχετικά με τις αγωγές αποζημίωσης για παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΚ 176
Μ. Γλαράκη Η ΕΕ παρέχει στέγη φιλοξενίας για τα ορφανά έργα; 223
  Διάλογος με τη Νομολογία  
  ΕφΑθ 649/2009, Ο ενυπόθηκος δανειστής δικαιούχος της ασφαλιστικής αποζημιώσεως 242
  ΕφΑθ 3670/2009 245
Κ. Παναγόπουλος Ο προσημειούχος δανειστής έχει την υποθηκική αγωγή (με σχόλιο ΚΠ)  
  Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος  
Μ. Χρυσομάλλης Προλεγόμενα στην Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία 250