1998 1999 2000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Β' Περίοδος
ISSN: 2407-9960
  Digesta Law Review 2005  
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ Α΄  
  Πρόλογος ΙΧ
  Μελέτες  
Ι. Χαμηλοθώρης Η ευθύνη του κυρίου του πλοίου για τις απορρέουσες από τον εφοπλισμό απαιτήσει 1
Κ. Παναγόπουλος Ζητήματα από τον κώδικα συμβολαιογράφων 18
Κ. Αντωνόπουλος Η στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράκ (Ιρακινή ελευθερία) και οι επιπτώσεις της στο εθιμικό δίκαιο της χρήσης ένοπλης βίας 26
  Διάλογος με τη Νομολογία  
  Α. Νομολογία Πολιτικών Δικαστηρίων  
  ΑΠ 430/2005 39
Αθ. Πανταζόπουλου Καταχρηστικοί όροι στεγαστικών δανείων (με σημ. Αθ. Πανταζόπουλου)  
  Β. Νομολογία Διοικητικών Δικαστηρίων (Επιμέλεια: Δ. Φιλίππου)  
  ΟλομΣτΕ 2815/2004 54
Δ. Φιλίππου Έννοια «ειδικοτέρων θεμάτων» του άρθρου 43 παρ. 2 του Συντάγματος (με σημ. Δ.Φ.)  
  ΣτΕ 622/2004 και 2905/2003 59
Δ. Φιλίππου Αρχή της ισότητας και σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο (με σημ. Δ.Φ.)  
  ΣτΕ 2611/2004 76
Δ. Φιλίππου Αντισυνταγματικότητα της προσωποκράτησης για χρέη στο Δημόσιο (με σημ. Δ.Φ.)  
  Προστασία προσωπικών δεδομένων  
  (Επιμέλεια: Μ. Σώτου & Β. Σωτηρόπουλος)  
  Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  
  ΑΠΔΠΧ 109/1999, 50/2000, 523/2000, 1469/2000, 1661/2000, 482/ 2001, 86/2002 81
Μ. Σώτου με σχόλια Μ. Σώτου  
  Αποφάσεις δικαστηρίων (επιλογή - σχόλια Μ. Σώτου)  
  ΕφΑθ 4786/2002, ΠολΠρΑθ 528/2002, ΕφΑθ 147/2004, ΜονΠρΑθ 2110/2002, ΠλημΑθ 1001/2002, ΜονΠρΘεσ 2950/2002, ΜονΠρΑθ 1988/2002, ΠολΠρΑθ 3058/2003 84
Μ. Σώτου περιλ. με σχόλια Μ. Σώτου  
Β. Σωτηρόπουλος Η πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία και η προστασία προσωπικών δεδομένων 90
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ Β΄  
  Μελέτες  
Γ. Κουμάντος Το οικογενειακό δίκαιο ως σημείο αναμέτρησης 119
Α. Πανταζόπουλος Η εκ πρώτης όψης (prima facie) απόδειξη στη διεθνή σύμβαση μεταφοράς (άρθρα 30 § 1 και 9 § 1 CMR) 129
  Συνήγορος του πολίτη (επιμέλεια: Μ. Τσαπόγας)  
  Πόρισμα 429.01.2.3/19.12.2003 144
Μ. Τσαπόγας Δικαίωμα για εγγραφή σε σχολεία των τέκνων αλλοδαπών, που στερούνται άδειας παραμονής (με σημ. Μ.Τ.)  
  Πόρισμα 21780.04.2.1/15.12.2004 152
Μ. Τσαπόγας Κύρος γάμου μεταξύ Έλληνα και αλλοδαπής, τελεσθέντος σε Προξενείο (με σημ. Μ.Τ.)  
  Πόρισμα 20073.03.2.2/13.5.2004 157
Μ. Τσαπόγας Προϋποθέσεις προσήκουσας εκτέλεσης ακυρωτικών δικαστικών αποφάσεων για κρίσεις αξιωματικών (με σημ. Μ.Τ.)  
  Προστασία προσωπικών δεδομένων (επιμέλεια: Β. Σωτηρόπουλος)  
  ΑΠΔΠΧ 24/2005, 25/2005 & 26/2005 164
Β. Σωτηρόπουλου Επεξεργασία και τηλεοπτική μετάδοση ευαίσθητων δεδομένων προσώπων της επικαιρότητας (με σημ. Β. Σωτηρόπουλου)  
  ΑΠΔΠΧ 67/2004

 200

Β. Σωτηρόπουλου Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων επιβατών αεροπορικών πτήσεων (με σημ. Β. Σωτηρόπουλου)  
  ΠολΠρΑθ 3164/2004 206
Σ. Κατσανάκη Ανακριβής, ως προς το πρόσωπο του εκδότη, αναγγελία προς εισαγγελέα και «Τειρεσία» ακάλυπτων επιταγών (με σημ. Σ. Κατσανάκη)  
  Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος  
Ι. Καστριώτης Το κατασχετό της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, των ΟΤΑ και ΝΠΔΔ μετά την αναθεώρηση του Συντάγματος/200 218
   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ Γ'  
  Πρόλογος V
  Μελέτες  
Ε. Κρουσταλάκης Δικαιοσύνη και δικαστικοί λειτουργοί στις σχέσεις τους με την πολιτική, την εκκλησία, την κοινωνία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (Μια προσπάθεια προσέγγισης του προβλήματος) 267
Θ. Παπαζήση Κοινωνία των πολιτών, αξία του ανθρώπου και αλλαγές από την μετακίνηση των πληθυσμών 274
 Α. Χελιδόνης Κληροδοσία χρησιδανείου και δέσμευση του ψιλού κυρίου 287
 Ε. Λασκαρίδης Η υποχρέωση τήρησης ιατρικού αρχείου 294
  Διάλογος με τη Νομολογία  
  Α. Νομολογία Πολιτικών Δικαστηρίων  
  ΑΠ 833/2003 311
  Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της εφέσεως επί επικουρικής σωρεύσεως αγωγικών αιτημάτων  
Ε. Μαραγκουδάκη με σημ. Ε. Μαραγκουδάκη  
Α. Πανταζόπουλου με σημ. Α. Πανταζόπουλου  
Κ. Παναγόπουλος με σημ. Κ.Π.  
  ΜΠρΑθ 4927/2005 319
Φ. Κωτσής Εντολή προς εκτέλεση με σημ. Φ. Κωτσή  
  ΜΠρΑθ 7342/2005 324
Α. Πανταζόπουλος Υπολογισμός τιμής πρώτης προσφοράς στα 2/3 της αξίας του κατασχεμένου - έναρξη προθεσμίας κατ’ άρθρο 1000 ΚΠολΔ (με σημ. Α. Πανταζόπουλου)  
  Συνήγορος του Πολίτη (επιμέλεια: Μ. Τσαπόγας)  
  Πόρισμα 20898.03.2.2/24.9.2004, Καθορισμός δικηγορικών αμοιβών με απόφαση του οικείου Συλλόγου 328
  Πόρισμα 5027.05.2.3/9.6.2005, Αναδρομική κήρυξη σε ανυποταξία, παρά την έλλειψη ελληνικής ιθαγένειας κατά τη στιγμή της υποτιθέμενης υποχρέωσης προς κατάταξη 330
  Πόρισμα 9794.03.2.2/4.8.2004, Σύνταξη διορθωτικής πράξης εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης σε βακουφικό ακίνητο 338
  Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος  
 Α. Κοψίνη H συσχέτιση συλλογικής συμβάσεως και κανονισμού εργασίας 343
 Χ. Ζουμπούλης Εφαρμογή της ρυθμίσεως του άρθρου 263 § 2 ΑΚ επί των ανακοπών του ΚΠολΔ 351
 E.J.H. Schrage On obligations that arise from unjustified enrichment 379
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ Δ'  
  Μελέτες  
 Σ. Ματθίας Δικαστές, θεολογία και εκκλησία 413
 Κ. Ρούσσος Δικαιοσύνη: αρνητική δημοσιότητα, κενά εξουσίας και ιδέες για την κάλυψή τους 415
  Διάλογος με τη Νομολογία  
  ΔιοικΠρΑθ 10737/2005 419
Ε. Θεοχαροπούλου Εφαρμογή του δικαιώματος της προηγούμενης ακρόασης στη φορολογική διαδικασία (με σημ. Ε. Θεοχαροπούλου)  
  ΕιρΑθ 3323/2005, Διάταξη ΜΠρΚαλ 30/2005 426
Χ. Διπλάρη Σύνοψη Διαμεσολάβησης του Συνηγόρου του Πολίτη (Ιούλιος 2005), Αντισυνταγματικότητα αρ. 1 ν. 3068/2002, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το αρ. 20 ν. 3301/2004 - Εκτέλεση κατά του Δημοσίου και δικαστικά έξοδα σε βάρος του (με σημ. Χ. Διπλάρη)  
  ΜΠρΛαμίας 4/2004 437
Α. Π. Πανταζόπουλου Κακόπιστη εξώδικη συμπεριφορά διαδίκων (venire contra factum proprium) (με σημ. Α. Π. Πανταζόπουλου)  
  Συνήγορος του Πολίτη (επιμέλεια: Μ. Τσαπόγας)  
  Πόρισμα 10087.03.2.1/27.8.2003 443
Μ. Τσαπόγα Προφορική απόρριψη αίτησης για χορήγηση Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ανιθαγενούς σε πρώην Έλληνα πολίτη (με σημ. Μ. Τσαπόγα)  
  Πόρισμα 3142.05.2.1/16.5.2005 446
Μ. Τσαπόγα Ανάκληση πινάκων επιτυχόντων, εκδοθέντων κατ’ εφαρμογή διάταξης που κρίθηκε αντισυνταγματική λόγω ανισότητας φύλου (με σημ. Μ. Τσαπόγα)  
  Πόρισμα 12420.04.2.2/13.5.2005 452
Μ. Τσαπόγα Κώλυμα διορισμού αλλογενούς πολιτογραφηθέντος ως δικηγόρου (με σημ. Μ. Τσαπόγα)  
  Νομολογία ΔΕΚ και ΠΕΚ  
 Μ.Δ. Χρυσομάλλης Η Ελλάδα ενώπιον των δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Περίοδος 2005 455
  Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος  
 Α. Δωρή Η συμβολή της έμμεσης απόδειξης στη θεμελίωση της παρανομίας 475
  Ευρετήρια 2005 511