1998 1999 2000 2000  2001  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Β' Περίοδος
                             
 Digesta 2008 
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ Α΄ 
  Μελέτες  
Γ. Δέλλιος Η νέα μορφή συλλογικής αγωγής του άρθρου 10 § 16 περ. δ΄ ν. 2251/1994 (άρθρο 13 ν. 3587/2007) [Στο παράδειγμα των καταχρηστικών όρων των καταναλωτικών συμβάσεων] 1
Δ. Σπυράκος Ζητήματα εφαρμογής των διατάξεων για τη συλλογική αναγνωριστική (αποζημιωτική) αγωγή των ενώσεων καταναλωτών 16
  Διάλογος με τη Νομολογία  
  Α) Νομολογία Πολιτικών Δικαστηρίων  
  ΑΠ 821/2008, Διαφορές αναγκαστικών και αγροτικών συνεταιρισμών, ιδίως στον τρόπο συμμετοχής των μελών στα όργανα λήψεως αποφάσεων 28
Κ. Παναγόπουλος Διαφορές μεταξύ αναγκαστικών και «ελεύθερων» συνεταιρισμών, ιδίως αγροτικών (γνωμοδότηση) 32
  Β) Νομολογία ΔΕΚ και ΠΕΚ  
  ΔΕΚ, Υποθέσεις C-11/06 και C-12/06 (συνεκδικασθείσες), Rhiannon Morgan κατά Bezirksregierung Köln και Iris Bucher κατά Landrat des Kreises Düren (προδικαστική που υπέβαλε το Verwaltungsgericht Aa-chen της Γερμανία) 40
Μ.Δ. Χρυσομάλλης Απόφαση της 23ης Οκτωβρίου 2006, μη δημοσιευμένη
(Επιμέλεια - σχολιασμός Μ.Δ. Χρυσομάλλης)
 
  Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος  
Β. Τζώρτζη Kρατικά μονοπώλια τυχερών παιγνίων στην ΕΕ 65
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ Β΄  
  Μελέτες  
Α. Χελιδόνης Το πλέγμα θεσμών και συνεπειών στην παθολογία της ενοχής [Το ειδικότερο παράδειγμα της υπαναχώρησης και της αποζημίωσης] 123
Α. Παπαδημητρόπουλος Συντρέχον πταίσμα του δέκτη της υπόσχεσης στη γνήσια σύμβαση υπέρ τρίτου 159
  Διάλογος με τη Νομολογία  
  Νομολογία ΔΕΚ  
  ΔΕΚ, Υπόθεση C-173/03, Traghetti del Mediterraneo SpA (υπό εκκαθάριση) κατά Ιταλικής Δημοκρατίας (προδικαστική) 189
Μ. Χρυσομάλλης Απόφαση της 13ης Ιουνίου 2006, μη δημοσιευμένη, επιμέλεια Μ. Χρυσομάλλης  
  Θέματα επίκαιρα  
Σπ. Τσαντίνης Η πρόταση τροποποίησης του ΚΠολΔ για την τακτική διαδικασία στον α΄ βαθμό δικαιοδοσίας - Ενοποιημένη μορφή 209
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ Γ΄  
  Μελέτες  
Κ. Παναγόπουλος Το δικαίωμα του επικαρπωτή στην αποζημίωση λόγω απαλλοτριώσεως κατά το άρθρο 1171 ΑΚ (γνωμοδότ.) 255
Κ. Αντωνόπουλος Αντιμετώπιση από τον ΟΗΕ – μέσω της προσαρμοστικότητας– σοβαρών παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου 259
Γ. Κτιστάκις Απαγόρευση θρησκευτικών διακρίσεων και γενικά μέτρα κατά τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των δικαιωμάτων του ανθρώπου 265
  Νομολογία ΔΕΚ (επιμέλεια: Μ. Χρυσομάλλης) 283
  ΔΕΚ, C-39/05 Ρ και C-52 Ρ, Πρόσβαση του κοινού στα κοινοτικά έγγραφα  
Μ. Γλαράκη με σχόλιο Μ. Γλαράκη  
  Συνήγορος του Πολίτη (επιμέλεια: Μ. Τσαπόγας)  
  Πόρισμα 7859.07.2.4/21.11.2007, Πνευματική ιδιοκτησία επί μετάφρασης θεατρικού έργου 302
  Πόρισμα 7002.06.2.2/24.11.2006 309
Μ. Τσαπόγα Σωματική έρευνα από προσωπικό ιδιωτικών εταιρειών ασφαλείας σε αεροδρόμια (με σημ. Μ. Τσαπόγα)  
  Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος  
Φ. Σιβρίδης Η εμπράγματη υποκατάσταση 315
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ Δ΄  
  (ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ)  
  Μελέτες  
Μ. Κανελλοπούλου - Μπότη Η υποχρέωση παροχής γενετικής πληροφορίας κατά τον προγεννητικό έλεγχο. Ειδικά η θέση του φερόμενου βιολογικού πατέρα 363
Ε. Τρούλη Ιατρική ευθύνη για ζημιογόνο ζωή (wrongful life) και ζημιογόνο τεκνοποίηση (wrongful birth) 384
Ε. Βλάχου “Wrongful life - wrongful birth”: Η διεθνής νομολογία και η επίδρασή της στην ελληνική 442
  Διάλογος με τη Νομολογία  
  ΠολΠρωτΑθηνών 4865/2006, Αποκατάσταση ηθικής βλάβης γονέων για τη γέννηση τέκνου με σύνδρομο Down κατόπιν πλημμελούς διενέργειας προγεννητικού ελέγχου 461
  ΠολΠρωτΑθηνών 1481/2006, Ευθύνη από πρόστηση, αλλά και αυτοτελώς, της κλινικής για ικανοποίηση ηθικής βλάβης 465
  ΠολΠρωτΑθηνών 6970/2005, Κάμψη, λόγω καταστάσεως ανάγκης, του κανόνα μη κοινοποιήσεως ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων υγείας 469
  ΠολΠρωτΚιλκίς 84/2005, Αιτιώδης συνάφεια ιατρικής παραλείψεως με επιζήμιο αποτέλεσμα 472
  ΠολΠρωτΑθηνών 2487/2004, Απόρριψη αιτήματος για επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης στους γονείς τέκνου που γεννήθηκε με ανατομική ανωμαλία άνω άκρου κατόπιν πλημμελούς διενέργειας των υπερηχογραφικών ελέγχων του εμβρύου 475
  Συνήγορος του Πολίτη  
  Σύνοψη πορισμάτων, Περίθαλψη ασθενών και φορέων HIV - AIDS 478
  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων  
  ΑΠΔΠΧ 54/2008, Πρόσβαση σε φακέλους ασθενών για ερευνητικούς λόγους 486