Digesta 2007

Β) Νομολογία ΔΕΚ και ΠΕΚ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007

Επιμέλεια: Μιχαήλ Δ. Χρυσομάλλης

Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.

Για να ανοίξετε τη μελέτη σε μορφή pdf πατήστε εδώ

 

Προλογικό σημείωμα

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά παρουσιάζουμε από τις φιλόξενες σελίδες του περιοδικού Digesta την ετήσια παρουσία της Ελλάδας ενώπιον των δικαστηρίων της Ε.Ε. (Δικαστήριο και Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων - ΔΕΚ και ΠΕΚ).

Πρόκειται για μία καταγραφή των αποφάσεων ελληνικού ενδιαφέροντος κατά θεματική ενότητα (σύμφωνα με την ταξινόμηση του ΔΕΚ) και όχι κατά ημερομηνία έκδοσης ή είδος διαδικασίας/προσφυγής.

Τέτοιες θεωρούμε, κυρίως, αποφάσεις επί προσφυγών για παράβαση της Επιτροπής κατά της Ελλάδας, αποφάσεις επί προσφυγών ακυρώσεως, κατά παραλείψεων και αποζημιώσεως που ασκήθηκαν από την ελληνική Κυβέρνηση ή από Έλλη­νες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) κατά των κοινοτικών οργάνων, προδικαστικές παραπομπές στο ΔΕΚ εκ μέρους ελληνικών δικαστηρίων και παραπομπές στο ΔΕΚ εκ μέρους δικαστηρίων άλλων κρατών - μελών, στις οποίες εμπλέκεται Έλληνας ως διάδικος στην κύρια δίκη και τέλος αποφάσεις του ΔΕΚ επί αναιρέσεων κατά των αποφάσεων του ΠΕΚ.

Η καταγραφή περιλαμβάνει τις οριστικές αποφάσεις του ΔΕΚ ή του ΠΕΚ και όχι τις εισαχθείσες υποθέσεις κατά την περίοδο αναφοράς ή τις υποθέσεις επί των οποίων δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση αλλά βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο (π.χ. έχουν δημοσιευθεί οι προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα ή η Έκθεση της επ’ ακροατηρίω συζητήσεως). Έχουν παραληφθεί μόνο ορισμένες υπαλληλικές προ­σφυγές Ελλήνων κοινοτικών υπαλλήλων κατά των κοινοτικών Οργάνων στα οποία απασχολούνται, στο βαθμό που αυτές παρουσιάζουν μόνο προσωπικό ενδιαφέρον και θα επιβάρυναν αδικαιολόγητα την παρουσίαση.

Η παρουσίαση περιορίζεται στον τίτλο της απόφασης (Δικαστήριο, αριθμός απόφασης, διάδικοι, ημερομηνία εκδόσεως), στη συνοπτική περίληψη καθώς και το διατακτικό της ενώ δεν περιλαμβάνει άλλα μέρη και, κυρίως, το σκεπτικό του Δικα­στηρίου.

Όλες οι αποφάσεις είναι αδημοσίευτες ακόμη στη Συλλογή των Αποφάσεων του Δικαστηρίου, αφού η δημοσίευσή τους καθυστερεί περισσότερο από δύο χρόνια. Οι ενδιαφερόμενοι, πάντως, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη διαδικτυακή πύλη του ΔΕΚ (http://curia.eu.int) για να αντλήσουν το σύνολο των στοιχείων μίας αποφάσεως, που τους ενδιαφέρει ειδικά.

Μεταξύ των αποφάσεων που καταγράφονται παρακάτω υπάρχουν αρκετές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τέτοιες θεωρούνται οι εξής:

  • Η αναγνώριση από το ΔΕΚ ότι η ελληνική νομοθεσία για τα λιμενικά τέλη, που επιβάλλονται σε επιβατηγά και φορτηγά πλοία που προσεγγίζουν τα ελληνικά λιμάνια είναι αντίθετη με το Κοινοτικό Δίκαιο και ειδικότερα με τον Κανονισμό 4055/86 για την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης παροχής των υπηρεσιών στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών.
  • Η καταδίκη της χώρας μας για την απαγόρευση, που επιβάλλει η ελληνική νο­μοθεσία, στην απόδοση από τους ελληνικούς ασφαλιστικούς φορείς των δαπανών νοσηλείας που πραγματοποιήθηκε σε ιδιωτικά θεραπευτήρια άλλου Κράτους - μέλους, ως αντίθετης με το άρθρο 49 ΣυνθΕΚ για την ελεύθερη παροχή των υπηρεσιών.
  • Οι τρεις καταδικαστικές αποφάσεις, μετά από προσφυγές της Επιτροπής, στον τομέα της φορολογίας, με σημαντικότερη αυτή με την οποία κρίθηκε αντίθετος με το Κοινοτικό Δίκαιο ο τρόπος φορολόγησης των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, που εισάγονται στην Ελλάδα από άλλο Κράτος - μέλος.
  • Οι τέσσερεις καταδικαστικές αποφάσεις μετά από προσφυγές της Επιτροπής στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις οποίες η χώρα μας παραβίασε τις υποχρεώσεις της που σχετίζονται με τη διαχείριση των αστικών λυμάτων, με την προστασία και διαχείριση των υδάτων στις λεκάνες απορροής των ποταμών, με την διατήρηση της ζωής των αγρίων πτηνών και με την εξοικονόμηση ενέργειας. Οι καταδίκες αυτές, που είναι ισάριθμες μ’ αυτές τις προηγούμενης χρονιάς, δείχνουν ότι η παραβατική συμπεριφορά της Ελλάδας στον τομέα του περιβάλλοντος είναι δεδομένη και επιμένουσα.
  • Τέλος, ιδιαίτερη σημασία, αφού συνδέονται με το κράτος δικαίου, έχουν οι δύο καταδικαστικές αποφάσεις στον τομέα της ασφάλειας και της δικαιοσύνης για μη εμπρόθεσμη συμμόρφωση στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/80/ΕΚ για την αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων και της Οδηγίας 2003/9/ΕΚ σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα Κράτη - μέλη. Οι αποφάσεις αυτές, εξάλλου, δείχνουν και τις αδυναμίες που παρουσιάζει η ελληνική δημόσια διοίκηση κατά τη ενσωμάτωση των κοινοτικών κανόνων στην ελληνική έννομη τάξη.

Κλείνοντας αυτό το προλογικό σημείωμα θα ήθελα να ευχαριστήσω την κα Κυριακή Ραφτοπούλου, πτυχιούχο της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ. σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο (ειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο) για τη συμβολή της στη συγκέντρωση και επεξεργασία του υλικού.

Μ.Χ.Δ.

 

 

 

Ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων

ΔΕΚ, υπόθεση C-270/05, Αθηναϊκή Χαρτοποιία ΑΕ κατά Λ. Παναγιωτίδη κ.λπ. – Παρεμβαίνουσα, Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) – απόφαση (πρώτο τμήμα) της 15ης Φεβρουαρίου 2007 (αίτηση του Αρείου Πάγου για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως)

Ομαδικές απολύσεις – Οδηγία 98/59/ΕΚ του Συμβουλίου – Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο α΄ – Διακοπή της δραστηριότητας επιχείρησης οφειλόμενη στη βούληση του εργοδότη – Έννοια της «επιχείρησης» – Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως – Άρειος Πάγος – Ερμηνεία του άρθρου 1, παράγραφος 2, στοιχείο δ΄, της οδηγίας 75/129/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Φεβρουαρίου 1975 (ΕΕ ειδ. έκδ. 05/002, σ. 44), του άρθρου 2, παράγραφος 4, της οδηγίας 92/56/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1992 (ΕΕ L 245, σ. 3), και του άρθρου 4, παράγραφος 4, της οδηγίας 98/59/ ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 1998 (ΕΕ L 225, σ. 16) για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών - μελών που αφορούν τις ομαδικές απολύσεις – Υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει και να συμβουλεύεται τους εκπροσώπους των εργαζομένων – Περιεχόμενο των κατά παρέκκλιση προϋποθέσεων απολύσεως σε περίπτωση παύσεως των δραστηριοτήτων κατόπιν δικαστικής αποφάσεως

 

Το Δικαστήριο αποφαίνεται:

Η οδηγία 98/59/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998, για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών - μελών που αφορούν τις ομαδικές απολύσεις, και ιδίως το άρθρο της 1, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι μια μονάδα παραγωγής, όπως η επίδικη στην κύρια δίκη, εμπίπτει στην έννοια «επιχείρηση» για την εφαρμογή της οδηγίας αυτής.

 

Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών

ΔΕΚ, υπόθεση C-269/05, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, απόφαση (έβδομο τμήμα) της 11ης Ιανουαρίου 2007

Παράβαση κράτους - μέλους – Παράβαση του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) 4055/ 86 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1986, για την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών μεταξύ κρατών - μελών και μεταξύ κρατών - μελών και τρίτων χωρών (ΕΕ L 378, σ. 1) – Λιμενικά τέ­λη που επιβάλλονται σε επιβατηγά ή φορτηγά πλοία – Επιβολή τέλους χαμηλότερου ύψους σε πλοία που εκτελούν μεταφορές μεταξύ λιμένων στο εσωτερικό της χώρας – Λιμενικά τέλη που επιβάλλονται σε οχήματα μεταφερόμενα από οχηματαγωγά – Τέλος που δεν επιβάλλεται σε οχήματα μεταφερόμενα μεταξύ λιμένων στο εσωτερικό της χώρας

 

Το Δικαστήριο αποφασίζει

Η Ελληνική Δημοκρατία, διατηρώντας σε ισχύ:

– τα λιμενικά τέλη που επιβάλλονται σε επιβατηγά πλοία (συμπεριλαμβανομένων και των κρουαζιεροπλοίων) ή σε φορτηγά πλοία κατά την προσόρμιση, την πα­ραβολή και την αγκυροβόληση των πλοίων στους λιμένες του Πειραιά και της Θεσ­σαλονίκης, εφαρμόζοντας χαμηλότερο ύψος τελών όταν οι μεταφορές εκτελούνται μεταξύ δύο λιμένων στο εσωτερικό της χώρας, σε σύγκριση με τις περιπτώσεις που οι μεταφορές έχουν προορισμό το εξωτερικό,

– τα λιμενικά τέλη υπέρ των λιμενικών ταμείων των Οργανισμών Λιμένος ΑΕ που συστάθηκαν με τον νόμο 2932/2001 και των λιμένων του Πειραιά και της Θεσ­σαλονίκης, με τα οποία επιβαρύνονται τα οχήματα κατά την επιβίβασή τους σε πορ­θμεία που πραγματοποιούν διεθνείς διασυνδέσεις, ενώ δεν εισπράττονται ανάλο­γα τέλη για τις διασυνδέσεις μεταξύ των ελληνικών λιμένων,

– το δικαίωμα των δήμων και κοινοτήτων στην περιφέρεια των οποίων λειτουργούν λιμένες να επιβάλλουν τέλη στα οχήματα τα οποία επιβιβάζονται σε οχηματαγωγά πλοία με προορισμό λιμένες στο εξωτερικό,

παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) 4055/86 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1986, για την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών μεταξύ κρατών - μελών και μεταξύ κρατών - μελών και τρίτων χωρών.

Καταδικάζει την Ελληνική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα.

 

ΔΕΚ, υπόθεση C‑444/05, Αικατερίνη Σταματελάκη κατά ΝΠΔΔ Οργανισμού Ασφα­λίσεως Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), απόφαση της 19ης Απριλίου 2007

Περιορισμοί στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών – Απόδοση των δαπανών νοσηλείας που έχουν πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικά θεραπευτήρια – Δικαιολόγηση και αναλογικότητα της αρνήσεως αποδόσεως - αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 234 ΕΚ, που υπέβαλε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (Ελλάδα) με απόφαση της 30ής Δεκεμβρίου 2004, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 14 Δεκεμβρίου 2005, στο πλαίσιο της δίκης

 

Το Δικαστήριο (δεύτερο τμήμα) αποφαίνεται:

Το άρθρο 49 ΕΚ απαγορεύει νομοθεσία κράτους - μέλους, όπως η επίδικη στην κύρια δίκη, η οποία αποκλείει σε κάθε περίπτωση την απόδοση, από ημεδαπό ασφαλιστικό φορέα, δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για τη νοσηλεία ασφαλισμένων του σε ιδιωτικά θεραπευτήρια άλλου κράτους - μέλους, με μοναδική εξαίρεση την απόδοση των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για παιδιά έως 14 ετών.

 

ΔΕΚ, υπόθεση C-430/05, Ντιόνικ Ανώνυμη Εταιρία Εμπορίας H/Y, Λογισμικού και Παροχής Υπηρεσιών Μηχανογράφησης, Ιωάννης Μιχαήλ Πίκουλας κατά Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, απόφαση της 5ης Ιουλίου 2007

Οδηγία 2001/34/ΕΚ – Άρθρο 21 – Εισαγωγή κινητών αξιών σε χρηματιστήριο αξιών – Ενημερωτικό δελτίο – Δημοσίευση ανακριβών πληροφοριακών στοιχείων – Υπεύθυ­νοι – Μέλη του διοικητικού συμβουλίου

 

Το Δικαστήριο (πρώτο τμήμα) αποφαίνεται:

Το άρθρο 21 της οδηγίας 2001/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, σχετικά με την εισαγωγή κινητών αξιών σε χρη­ματιστήριο αξιών και τις πληροφορίες επί των αξιών αυτών που πρέπει να δημοσιεύονται, πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι δεν απαγορεύει στον εθνικό νομοθέτη να επιβάλει, σε περιπτώσεις στις οποίες τα πληροφοριακά στοιχεία που περιέ­χονται στο ενημερωτικό δελτίο που δημοσιεύεται για την εισαγωγή κινητών αξιών σε χρηματιστήριο αξιών αποδεικνύονται ανακριβή ή παραπλανητικά, διοικητικές κυρώσεις όχι μόνο στα πρόσωπα που μνημονεύονται ρητώς ως υπεύθυνα στο εν λόγω ενημερωτικό δελτίο, αλλά και στον εκδότη των εν λόγω αξιών και, αδιακρίτως, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του εκδότη αυτού, ανεξαρτήτως του αν αυτά έχουν οριστεί ως υπεύθυνα με το εν λόγω δελτίο.

 

Γεωργία

ΠΕΚ, υπόθεση T-232/04, Ελληνική Δημοκρατία κατά Επιτροπής, απόφαση της 6ης Ιουνίου 2007

ΕΓΤΠΕ – Τμήμα Εγγυήσεων – Κοινοτικό αμπελουργικό μητρώο – Απόφαση με την οποία ζητείται η επιστροφή των προκαταβληθέντων ποσών – Αίτημα ακυρώσεως της αποφάσεως 2004/302/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 2004, σχετικά με τη χρη­ματοδοτική συμμετοχή της Κοινότητας στις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από την Ελλάδα για την κατάρτιση του κοινοτικού αμπελουργικού μητρώου (ΕΕ L 98, σ. 57)

 

Το Πρωτοδικείο αποφασίζει:

1) Απορρίπτει την προσφυγή.

2) Καταδικάζει την Ελληνική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα.

 

Φορολογία

ΔΕΚ, υπόθεση C-156/04, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, απόφαση (πρώτο τμήμα) της 7ης Ιουνίου 2007

Παράβαση κράτους - μέλους – Παράβαση του άρθρου 90 ΕΚ και της οδηγίας 83/182/ ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Μαρτίου 1983, για τις φορολογικές ατέλειες που εφαρμόζονται στο εσωτερικό της Κοινότητας στις προσωρινές εισαγωγές ορισμένων με­ταφορικών μέσων (ΕΕ L 105, σ. 59) – Προσωρινή χρησιμοποίηση εντός του ελληνικού εδάφους αυτοκινήτων ταξινομημένων σε άλλο κράτος - μέλος – Εφαρμογή των τελωνειακών διατάξεων που ισχύουν για αυτοκίνητα προελεύσεως τρίτων κρατών

 

Το Δικαστήριο αποφασίζει:

Η Ελληνική Δημοκρατία προβλέποντας:

– στο άρθρο 18, A, παράγραφος 1, του νόμου 2682/1999 ότι, σε περίπτωση κατοχής ή χρήσεως εντός της ελληνικής επικράτειας οχήματος ταξινομημένου σε άλλο κράτος - μέλος εκ μέρους ιδιώτη έχοντος τη συνήθη κατοικία του στην Ελλάδα, δεν ασκείται η προβλεπόμενη ποινική δίωξη εφόσον ο ενδιαφερόμενος καταβάλει το οφειλόμενο τέλος ταξινόμησης και παραιτηθεί από τα ένδικα μέσα που προβλέπει η εθνική νομοθεσία κατά της καταλογιστικής πράξεως επιβολής του τέλους αυτού, και

– στο άρθρο 18, Γ, παράγραφος 1, του ιδίου νόμου ότι, σε περίπτωση επιβολής προστίμων, τα οχήματα αποτελούν επίσης αντικείμενο προσωρινής συντηρητικής δεσμεύσεως και αποδίδονται μετά την καταβολή των προστίμων και των τυχών προβλεπομένων άλλων επιβαρύνσεων,

παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την οδηγία 83/182/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Μαρτίου 1983, για τις φορολογικές ατέλειες που εφαρμόζονται στο εσωτερικό της Κοινότητας στις προσωρινές εισαγωγές ορισμένων μεταφορικών μέσων.

Απορρίπτει την προσφυγή κατά τα λοιπά.

 

ΔΕΚ, υπόθεση C-178/05, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, απόφαση (πρώτο τμήμα) της 7ης Ιουνίου 2007

Παράβαση κράτους - μέλους – Οδηγία 69/335/ΕΟΚ – Έμμεσοι φόροι επί των συγκεντρώσεων κεφαλαίων – Φόρος εισφοράς – Εξαντλητική εναρμόνιση – Εθνική νομοθεσία περί επιβολής φόρου για οποιαδήποτε μεταφορά έδρας υπό την προϋπόθεση ότι η οικεία εταιρία δεν υπόκειται στον φόρο εισφοράς εντός του κράτους - μέλους προελεύσεως – Εθνική νομοθεσία περί απαλλαγής από τη φορολογία των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων και των πάσης φύσεως ενώσεων ή κοινοπραξιών των τελευταίων – Εθνική νομοθεσία περί απαλλαγής από τη φορολογία της συμπλοιοκτησίας, των ναυτιλιακών κοινοπραξιών και των κάθε μορφής ναυτιλιακών εταιριών – Κα­ταπολέμηση της φοροδιαφυγής – Κατάχρηση δικαιώματος – Χρονικός περιορισμός των αποτελεσμάτων αποφάσεως

 

Το Δικαστήριο αποφασίζει:

Η Ελληνική Δημοκρατία, με τη νομοθεσία της σχετικά με την είσπραξη φόρου εισφοράς σε περίπτωση μεταφοράς της καταστατικής έδρας ή της έδρας της πραγματικής διευθύνσεως μιας εταιρίας καθώς και με την απαλλαγή από τον φόρο αυτό της συμπλοιοκτησίας, των ναυτιλιακών κοινοπραξιών και των κάθε μορφής ναυτιλιακών εταιριών, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την οδηγία 69/335/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 1969, περί των εμμέσων φόρων των επιβαλλομέ­νων επί των συγκεντρώσεων κεφαλαίων, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 85/ 303/ΕΟΚ, του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1985.

Απορρίπτει την προσφυγή κατά τα λοιπά.

Καταδικάζει την Ελληνική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα.

 

ΔΕΚ, υπόθεση C‑74/06, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, εκπροσωπούμενης, απόφαση (τέταρτο τμήμα) της 20ής Σεπτεμβρίου 2007

Παράβαση κράτους - μέλους – Άρθρο 90 ΕΚ – Τέλος ταξινόμησης εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων – Προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας – Απομείωση της αξίας βάσει μόνον της παλαιότητας – Δημοσιότητα των κριτηρίων – Δυνατότητα αμφισβητήσεως του αντικειμενικού τρόπου υπολογισμού

 

Το Δικαστήριο (τέταρτο τμήμα) αποφασίζει:

Η Ελληνική Δημοκρατία, εφαρμόζοντας για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που εισάγονται στην Ελλάδα από άλλο κράτος - μέλος ένα και μόνον κριτήριο απομείωσης, το οποίο βασίζεται αποκλειστικά στην παλαιότητα του αυτοκινήτου, και επιτρέποντας απομείωση 7% για αυτοκίνητα έξι μηνών έως ενός έτους ή 14% για αυτοκίνητα ενός έτους, με συνέπεια ο οφειλόμενος φόρος να υπερβαίνει, έστω και σε ορισμένες περιπτώσεις, το πο­σό του εναπομένοντος φόρου που είναι ενσωματωμένος στην αξία των ταξινομημένων στο κράτος αυτό ομοειδών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 90 ΕΚ. Απορρίπτει την προσφυγή κατά τα λοιπά.

 

Περιβάλλον - Καταναλωτές

ΔΕΚ, υπόθεση C‑440/06, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, απόφαση της 25ης Οκτωβρίου 2007

Παράβαση κράτους - μέλους – Οδηγία 91/271/ΕΟΚ – Ρύπανση και οχληρές συνέπειες – Επεξεργασία των αστικών λυμάτων – Άρθρα 3 και 4

 

Το Δικαστήριο (πέμπτο τμήμα) αποφασίζει:

Η Ελληνική Δημοκρατία, μη μεριμνώντας ώστε οι οικισμοί της Αρτέμιδας, της Χρυσούπολης, της Ηγουμενίτσας, του Ηρακλείου Κρήτης, της Κατερίνης, του Κορωπίου, της Λευκίμμης, του Λιτόχωρου Πιερίας, των Μαλίων, του Μαρκόπουλου, των Μεγάρων, της Νέας Κυδωνιάς Κρήτης, της Ναυπάκτου, της Νέας Μάκρης, της Πα­ροικιάς Πάρου, του Πόρου - Γαλατά, της Ραφήνας, της Θεσσαλονίκης (τουριστι­κή ζώνη), της Τρίπολης, της Ζακύνθου και της Αλεξάνδρειας Ημαθίας, της Έδεσ­σας και της Καλύμνου να διαθέτουν, κατά περίπτωση, δίκτυα αποχέτευσης των αστικών λυμάτων ανταποκρινόμενα στις επιταγές του άρθρου 3 της οδηγίας 91/ 271/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1991, για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, και/ή συστήματα επεξεργασίας των αστικών λυμάτων ικανοποιούντα τις απαιτήσεις του άρθρου 4 της οδηγίας αυτής, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα εν λόγω άρθρα. Απορρίπτει την προσφυγή κατά τα λοιπά.

 

ΔΕΚ, υπόθεση C‑264/07, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, απόφαση της 31ης Ιανουαρίου 2008

Παράβαση κράτους - μέλους – Οδηγία 2000/60/ΕΚ – Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Μη κατάρτιση των προβλεπόμενων αναλύσεων – Παράλειψη διαβιβάσεως των απαιτούμενων συνοπτικών εκθέσεων

 

Το Δικαστήριο (έβδομο τμήμα) αποφασίζει:

Η Ελληνική Δημοκρατία, μη εκπονώντας, για κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού η οποία ευρίσκεται στο έδαφός της, ανάλυση των χαρακτηριστικών της, επισκόπηση των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην κατάσταση των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων και οικονομική ανάλυση της χρήσης ύδατος, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των παραρτημάτων II και III της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 5, παράγραφος 1, της οδηγίας αυτής, ενώ, μη υποβάλλοντας συνοπτικές εκθέσεις σχετικά με τις αναλύσεις που απαιτούνται από τη διάταξη αυτή, παρέβη και τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 15, παράγραφος 2, της εν λόγω οδηγίας. Καταδικάζει την Ελληνική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα.

 

ΔΕΚ, υπόθεση C-334/04, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, παρεμβαίνοντες υπέρ της καθής: Βασίλειο της Ισπανίας (εκπρόσωπος: N. Díaz Abad), Γαλλική Δημοκρατία (εκπρόσωποι: G. de Bergues και C. Jurgensen - Mercier), Πορτογαλική Δημοκρατία (εκπρόσωποι: L. Fernandes και M. Lois), Δημοκρατία της Φινλανδίας (εκπρόσωπος: T. Pynnä),απόφαση (δεύ­τερο τμήμα) της 25ης Οκτωβρίου 2007

Παράβαση κράτους - μέλους – Οδηγία 79/409/ΕΟΚ – Παράρτημα I – Διατήρηση των αγρίων πτηνών – Ζώνες ειδικής προστασίας – IBA 2000 – Αξία – Ποιότητα των δεδομένων – Κριτήρια – Περιθώριο εκτιμήσεως – Προδήλως ανεπαρκής κατάταξη – Υγρότοποι

 

Το Δικαστήριο αποφασίζει:

Η Ελληνική Δημοκρατία,

– κατατάσσοντας σε ζώνες ειδικής προστασίας εδάφη των οποίων ο αριθμός και η συνολική επιφάνεια υπολείπονται σαφώς του αριθμού και της συνολικής επιφανείας των εδαφών που πληρούν τις προϋποθέσεις κατατάξεώς τους σε ζώνες ειδικής προστασίας κατά την έννοια του άρθρου 4, παράγραφοι 1 και 2, της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 2ας Απριλίου 1979, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, όπως έχει τροποποιηθεί, μεταξύ άλλων, με την οδηγία 97/49/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Ιουλίου 1997,

– μη καθορίζοντας ζώνες ειδικής προστασίας για να παράσχει προστασία στον τουρκοτσομπανάκο (Sitta krueperi) και

– κατατάσσοντας σε ζώνες ειδικής προστασίας περιοχές στις οποίες ο θαλασσοκόρακας (Phalacrocorax aristotelis desmarestii), ο γυπαετός (Gypætus barbatus), ο μαυρόγυπας (Ægypius monachus), ο κραυγαετός (Aquila pomarina), ο βασιλαετός (Aquila heliaca), η αετοβαρβακίνα (Buteo rufinus), ο σπιζαετός (Hieraætus fas­cia­tus), το κιρκινέζι (Falco naumanni), ο μαυροπετρίτης (Falco eleonoræ), ο χρυσογέ­ρακας (Falco biarmicus) και το σμυρνοστίχλονο (Emberiza cineracea) αντιπροσω­πεύονται ανεπαρκώς,

παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 2, της οδηγίας 79/409, όπως έχει τροποποιηθεί με την οδηγία 97/49.

Απορρίπτει την προσφυγή κατά τα λοιπά.

Καταδικάζει την Ελληνική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα. Το Βασίλειο της Ισπανίας, η Γαλλική Δημοκρατία, η Πορτογαλική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Φινλανδίας φέρουν τα δικαστικά τους έξοδα.

 

ΔΕΚ, υπόθεση C‑342/07, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, απόφαση (έκτο τμήμα) της 17ης Ιανουαρίου 2008

Παράβαση κράτους - μέλους – Οδηγία 2002/91/ΕΚ – Ενεργειακή πολιτική – Εξοικονόμηση ενέργειας – Παράλειψη εμπρόθεσμης μεταφοράς στην εσωτερική έννομη τάξη

 

Το Δικαστήριο (έκτο τμήμα) αποφασίζει:

Η Ελληνική Δημοκρατία, παραλείποντας να θεσπίσει εμπροθέσμως τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για τη συμμόρφωσή της προς την οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την οδηγία αυτή. Καταδικάζει την Ελληνική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα.

 

Δίκαιο των εταιριών

ΔΕΚ, υπόθεση C‑481/06, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, απόφαση της 18ης Δεκεμβρίου 2007

Παράβαση κράτους - μέλους – Δημόσιες συμβάσεις – Παράβαση του άρθρου 6, παράγραφος 3, της οδηγίας 93/36/ΕΚ – Γενικές αρχές της Συνθήκης – Αρχή της ίσης με­ταχείρισης και υποχρέωση διαφάνειας – Εθνική νομοθεσία επιτρέπουσα την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών όσον αφορά ορισμένα υλικά ιατρικής χρήσης

 

Το Δικαστήριο (όγδοο τμήμα) αποφασίζει:

Η Ελληνική Δημοκρατία, διατηρώντας σε ισχύ το άρθρο 7, παράγραφος 2, του νόμου 2955/2001, «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των ΠεΣΥΠ και άλλες διατάξεις», καθώς και τις εκτελεστικές διατάξεις των κοινών υπουργικών αποφάσεων (ΔΥ6α/οικ.38611 και ΔΥ6α/οικ.38609, της 12ης Απριλίου 2005), παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 6, παράγραφος 3, της οδηγίας 93/36/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/78/ΕΚ της Επιτροπής, της 13ης Σεπτεμβρίου 2001, και παραβίασε τις γενικές αρχές της Συνθήκης, ειδικότερα δε την αρχή της ίσης μεταχείρισης και την υποχρέωση διαφάνειας. Καταδικάζει την Ελληνική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα.

 

ΔΕΚ, υπόθεση C-6/05, Medipac - Kαζαντζίδης AE κατά Βενιζέλειου - Πανάνειου (ΠΕ.Σ.Y. KΡΗΤΗΣ),απόφαση (πρώτο τμήμα) της 14ης Ιουνίου 2007

Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως – Συμβούλιο της Επικρατείας – Ερμηνεία της οδηγίας 93/36/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών (ΕΕ L 199, σ. 1) και της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ΕΕ L 169, σ. 1) – Απόρριψη προσφοράς αφορώσας προϊόντα φέροντα τη σήμανση CE – Ποιοτική ανεπάρκεια των εν λόγω προϊόντων από πλευράς προστασίας της δημόσιας υγείας και της ειδικής χρήσεως για την οποία προορίζονται – Διαδικασία προμηθεύσεως νοσοκομείου με ιατροτεχνολογικά προϊόντα

 

Το Δικαστήριο αποφαίνεται ότι:

Η αρχή της ίσης μεταχειρίσεως και η υποχρέωση διαφάνειας απαγορεύουν στην αναθέτουσα αρχή, η οποία κίνησε διαδικασία διαγωνισμού για την προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων και διευκρίνισε ότι τα προϊόντα αυτά πρέπει να είναι σύμφωνα προς την ευρωπαϊκή φαρμακοποιία και να φέρουν τη σήμανση CE, να απορρίψει, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, άνευ ετέρου και εκτός του πλαισίου της διαδικασίας διασφαλίσεως που προβλέπουν τα άρθρα 8 και 18 της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, τα προτεινόμενα ράμματα, εφόσον πληρούν τον εν λόγω απαιτούμενο τεχνικό όρο. Αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι τα ράμματα αυτά ενέχουν κινδύνους για τη δημόσια υγεία, οφείλει να ενημερώσει σχετικώς τον αρμόδιο εθνικό οργανισμό προκειμένου να κινηθεί η εν λόγω διαδικασία διασφαλίσεως.

Η αναθέτουσα αρχή, η οποία προσέφυγε στον αρμόδιο εθνικό οργανισμό για την εφαρμογή της διαδικασίας διασφαλίσεως που προβλέπεται στα άρθρα 8 και 18 της οδηγίας 93/42, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 1882/2003, όσον αφορά ιατροτεχνολογικά προϊόντα φέροντα τη σήμανση CE, υποχρεούται να αναστείλει τη διαδικασία διαγωνισμού έως ότου περατωθεί η εν λόγω διαδικασία διασφαλίσεως, στο μέτρο που η έκβασή της δεσμεύει την αρχή αυτή. Αν η εφαρμογή της εν λόγω διαδικασίας διασφαλίσεως συνεπάγεται καθυστέρηση δυνάμενη να θίξει τη λειτουργία ενός δημόσιου νοσοκομείου και, ως εκ τούτου, τη δημόσια υγεία, η ανα­θέτουσα αρχή νομιμοποιείται να λάβει όλα τα αναγκαία προσωρινά μέτρα, τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας, προκειμένου να μπορέσει το νοσοκομείο αυτό να προμηθευτεί τα αναγκαία για την άρτια λειτουργία του προϊόντα.

 

ΔΕΚ, υπόθεση C-237/05, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, απόφαση (δεύτερο τμήμα) της 11ης Οκτωβρίου 2007

Παράβαση κράτους - μέλους – Οδηγία 92/50/ΕΟΚ – Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών – Υπηρεσίες συνδρομής γεωργών σχετικές με το έτος 2001 – Κανονισμός (ΕΟΚ) 3508/92 – Εφαρμογή στην Ελλάδα του ολοκληρωμένου συστήματος διαχειρίσεως και ελέγχου (ΟΣΔΕ) – Έλλειψη προσκλήσεως προς υποβολή προσφορών – Απαράδεκτο της προσφυγής

 

Το Δικαστήριο αποφασίζει:

Απορρίπτει την προσφυγή ως απαράδεκτη.

Καταδικάζει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στα δικαστικά έξοδα.

 

ΔΕΚ, υπόθεση C-391/04, Υπουργός Οικονομικών, Προϊστάμενος ΔΟΥ Άμφισσας κατά Χαρίλαου Γεωργάκη, απόφαση (τρίτο τμήμα) της 10ης Μαΐου 2007

Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως – Συμβούλιο της Επικρατείας Ερμηνεία των άρθρων 1 έως 4 της οδηγίας 89/592/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 1989, για τον συντονισμό των ρυθμίσεων όσον αφορά τις πράξεις προσώπων τα οποία είναι κάτοχοι εμπιστευτικών πληροφοριών (ΕΕ L 334, σ. 30) – Έννοια της «κατοχής και εκμεταλλεύσεως εμπιστευτικών πληροφοριών»

 

Το Δικαστήριο αποφαίνεται ότι:

Τα άρθρα 1 και 2 της οδηγίας 89/592/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 1989, για τον συντονισμό των ρυθμίσεων όσον αφορά τις πράξεις προσώπων τα οποία είναι κάτοχοι εμπιστευτικών πληροφοριών, έχουν την έννοια ότι στην περίπτωση κατά την οποία οι κύριοι μέτοχοι και μέλη του διοικητικού συμβουλίου μιας εταιρίας συμφωνούν να προβούν μεταξύ τους σε χρηματιστηριακές πράξεις επί των κινητών αξιών της εταιρίας αυτής, με σκοπό την τεχνητή στήριξη της τιμής της μετοχής της, είναι κάτοχοι εμπιστευτικής πληροφορίας, την οποία δεν εκμεταλλεύονται ενσυνειδήτως προβαίνοντας στις πράξεις αυτές.

 

ΔΕΚ, υπόθεση C‑399/05, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, απόφαση της 18ης Ιουλίου 2007

Παράβαση κράτους - μέλους – Οδηγία 93/38/ΕOΚ – Δημόσιες συμβάσεις στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών – Κατασκευή και θέση σε λειτουργία θερμοηλεκτρικού σταθμού – Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό

 

Το Δικαστήριο (τρίτο τμήμα) αποφασίζει:

1) Απορρίπτει την προσφυγή.

2) Καταδικάζει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στα δικαστικά έξοδα.

 

ΠΕΚ, υπόθεση T-68/03, Ολυμπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες ΑΕ (πρώην Ολυμπιακή Αεροπορία ΑΕ), με έδρα την Αθήνα (Ελλάς), κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, απόφαση της 12ης Σεπτεμβρίου 2007

Κρατικές ενισχύσεις – Ενίσχυση για την αναδιάρθρωση που χορήγησε η Ελληνική Δημοκρατία στην αεροπορική εταιρία Ολυμπιακή Αεροπορία – Απόφαση με την οποία κρίνεται η ενίσχυση ασύμβατη με την κοινή αγορά και διατάσσεται η ανάκτησή της – Καταχρηστική εφαρμογή της ενισχύσεως – Νέες ενισχύσεις – Βάρος αποδείξεως – Δικαίωμα ακροάσεως – Κριτήριο του ιδιώτη πιστωτή – Πλάνη περί τα πράγματα – Πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως – Αιτιολογία – Άρθρο 87, παράγραφος 1 και παράγραφος 3, στοιχείο γ΄, ΕΚ

 

Το Πρωτοδικείο (δεύτερο πενταμελές τμήμα) αποφασίζει:

1) Ακυρώνει τα άρθρα 2 και 3 της αποφάσεως 2003/372 της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2002, για την ενίσχυση που χορήγησε η Ελλάδα στην Ολυμπιακή Αεροπορία, καθόσον αφορούν την ανοχή για τη διαιώνιση της μη καταβολής, αφενός, των οφειλομένων από την προσφεύγουσα στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών αε­ρολιμενικών τελών και, αφετέρου, του οφειλομένου από την Ολυμπιακή Αεροπλοΐα ΦΠΑ επί των καυσίμων και των ανταλλακτικών.

2) Απορρίπτει την προσφυγή κατά τα λοιπά.

3) Η προσφεύγουσα φέρει το 75% των δικαστικών της εξόδων και των εξόδων της Επιτροπής. Η Επιτροπή φέρει το 25% των δικαστικών της εξόδων και των εξόδων της προσφεύγουσας.

Μεταφορές

ΔΕΚ, υπόθεση C-251/04, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, απόφαση (δεύτερο τμήμα) της 11ης Ιανουαρίου 2007

Παράβαση κράτους - μέλους – Παράβαση του άρθρου 1, του κανονισμού (ΕΟΚ) 2577/92 του Συμβουλίου, της 7ης Δεκεμβρίου 1992, για την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές στο εσωτερικό των κρατών - μελών (θαλάσσιες ενδομεταφορές - καμποτάζ) (ΕΕ L 364, σ. 7) – Εθνική ρύθμιση δυνάμει της οποίας δικαίωμα παροχής υπηρεσιών ρυμουλκήσεως στην ανοιχτή θάλασσα έχουν μόνον πλοία με ελληνική σημαία

 

Το Δικαστήριο αποφασίζει:

Απορρίπτει την προσφυγή.

Καταδικάζει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στα δικαστικά έξοδα.

 

Ασφάλεια - Δικαιοσύνη

ΔΕΚ, υπόθεση C‑26/07, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, απόφαση της 18ης Ιουλίου 2007

Παράβαση κράτους - μέλους – Οδηγία 2004/80/ΕΚ – Αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων – Παράλειψη μεταφοράς στην εσωτερική έννομη τάξη εντός της ταχθείσας προθεσμίας

 

Το Δικαστήριο (έκτο τμήμα) αποφασίζει:

Η Ελληνική Δημοκρατία, παραλείποντας να θεσπίσει εντός της ταχθείσας προθεσμίας τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθεί προς την οδηγία 2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την οδηγία αυτή. Καταδικάζει την Ελληνική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα.

 

ΔΕΚ, υπόθεση C-72/06, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, απόφαση(πέμπτο τμήμα)της 19ης Απριλίου 2007

Παράβαση κράτους - μέλους – Οδηγία 2003/9/ΕΚ – Πολιτική ασύλου – Αιτούντες άσυλο – Υποδοχή – Ελάχιστες απαιτήσεις – Μη μεταφορά στην εσωτερική έννομη τάξη εντός της ταχθείσας προθεσμίας

 

Το Δικαστήριο (πέμπτο τμήμα) αποφασίζει:

Η Ελληνική Δημοκρατία, μη θεσπίζοντας εντός της ταχθείσας προθεσμίας τις απαραίτητες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθεί προς την οδηγία 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη - μέλη, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 26 της εν λόγω οδηγίας. Καταδικάζει την Ελληνική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα.

 

Κοινωνική πολιτική

ΔΕΚ, υπόθεση C‑381/06, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, απόφαση (όγδοο τμήμα) της 13ης Σεπτεμβρίου 2007

Παράβαση κράτους - μέλους – Οδηγία 2002/14/ΕΚ – Ενημέρωση των εργαζομένων και διαβούλευση με αυτούς – Παράλειψη μεταφοράς στην εθνική έννομη τάξη εντός της ταχθείσας προθεσμίας

 

Το Δικαστήριο (όγδοο τμήμα) αποφασίζει:

Η Ελληνική Δημοκρατία, παραλείποντας να θεσπίσει εντός της ταχθείσας προθεσμίας τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για τη συμμόρφωσή της προς την οδηγία 2002/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2002, περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την οδηγία αυτή. Καταδικάζει την Ελληνική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα.

 

Δικονομικά ζητήματα

ΔΕΚ, υπόθεση C-292/05, Ειρήνη Λεχουρίτου κλπ. κατά Δημοσίου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, απόφαση (δεύτερο τμήμα) της 15ης Φεβρουαρίου 2007

Σύμβαση των Βρυξελλών – Άρθρο 1, πρώτο εδάφιο, πρώτη περίοδος – Πεδίο εφαρμογής – Αστικές και εμπορικές υποθέσεις – Έννοια – Αγωγή αποζημιώσεως ασκηθείσα εντός συμβαλλόμενου κράτους από τους έλκοντες δικαιώματα εκ των θυμάτων σφαγών εν πολέμω κατ’ άλλου συμβαλλόμενου κράτους λόγω ενεργειών των ενόπλων δυνάμεών του - αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του Πρωτοκόλλου της 3ης Ιουνίου 1971 για την ερμηνεία από το Δικαστήριο της Συμβάσεως της 27ης Σεπτεμβρίου 1968 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, υποβληθείσα από το Εφετείο Πατρών με απόφαση της 8ης Ιουνίου 2005, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 20 Ιουλίου 2005

 

Το Δικαστήριο (δεύτερο τμήμα) αποφαίνεται:

Το άρθρο 1, πρώτο εδάφιο, πρώτη περίοδος, της Συμβάσεως της 27ης Σεπτεμβρίου 1968 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, όπως τροποποιήθηκε με τη Σύμβαση της 9ης Οκτωβρίου 1978 για την προσχώρηση του Βασιλείου της Δανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, με τη Σύμβαση της 25ης Οκτωβρίου 1982 για την προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και με τη Σύμβαση της 26ης Μαΐου 1989 για την προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, έχει την έννοια ότι δεν εμπίπτει στην κατά την ανωτέρω διάταξη έννοια των «αστικών υποθέσεων» αγωγή ασκούμενη από φυσικά πρόσωπα εντός συμβαλλόμενου κράτους κατ’ άλλου συμβαλλόμενου κράτους και σκοπούσα στην αποκατάσταση της ζημίας που υπέστησαν οι έλκοντες δικαιώματα εκ των θυμάτων των ενεργειών ενόπλων δυνάμεων στο πλαίσιο πολεμικών επιχειρήσεων επί του εδάφους του πρώτου κράτους.

 

Έρευνα - Πληροφόρηση - Εκπαίδευση

ΠΕΚ, υπόθεση T-312/05, Επιτροπή κατά Αλεξιάδου, απόφαση της 12ης Ιουλίου 2007

Ρήτρα διαιτησίας – Σύμβαση σχετικά με το σχέδιο αναπτύξεως τεχνολογίας για την παραγωγή αδιάβροχου δέρματος – Επιστροφή προκαταβληθέντων ποσών – Τόκοι – Ερήμην διαδικασία – Αγωγή ασκηθείσα από την Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 238 ΕΚ προς επιστροφή της εκ μέρους της καταβληθείσας προκαταβολής στην εναγομένη στο πλαίσιο συμβάσεως σχετικά με το σχέδιο αναπτύξεως τεχνολογίας για την παραγωγή αδιάβροχου δέρματος (σύμβαση G1ST-CT-2002-50227).

 

Το Πρωτοδικείο αποφασίζει:

Απορρίπτει την αγωγή.

Η Επιτροπή φέρει τα δικαστικά έξοδά της.

 

ΠΕΚ, υπόθεση T-250/05, Ευρωπαϊκή Δυναμική - Προηγμένα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών Πληροφορικής και Τηλεματικής AE (Αθήνα, Ελλάδα) κατά Επιτροπής, απόφαση της 12 Ιουλίου 2007

Δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών – Κοινοτική διαδικασία πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών – Παροχή υπηρεσιών σχετικά με τη συλλογή, την παραγωγή και τη διάδοση ηλεκτρονικών εκδόσεων, και ιδίως του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως – Απόρριψη της προσφοράς διαγωνιζομένου – Ίση μεταχείριση – Υποχρέωση αιτιολογήσεως – Έλλειψη πρόδηλης πλάνης εκτιμήσεως – Αίτηση ακυρώσεως της αποφάσεως της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων των Ευ­ρωπαϊκών Κοινοτήτων της 15ης Απριλίου 2005, με την οποία δεν έγινε δεκτή η προσφορά που υπέβαλε η προσφεύγουσα στο πλαίσιο της διαδικασίας προσκλήσεως υποβολής προσφορών της 19ης Νοεμβρίου 2004 (ΕΕ 2004, S 226), για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με τη συλλογή, την παραγωγή και τη διάδοση ηλεκτρονικών εκδόσεων, και ιδίως του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, και ανατέθηκε η σύμβαση σε άλλον διαγωνιζόμενο.

Το Πρωτοδικείο αποφασίζει:

1) Απορρίπτει την προσφυγή.

2) Καταδικάζει την Ευρωπαϊκή Δυναμική - Προηγμένα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών Πληροφορικής και Τηλεματικής AE στα δικαστικά έξοδα.

 

Εξωτερικές σχέσεις

ΠΕΚ, υπόθεση T-231/04, - Ελλάδα κατά Επιτροπής, απόφαση της 17ης Ιανουαρίου 2007

Προσφυγή ακυρώσεως της πράξεως της 10ης Μαρτίου 2004 με την οποία η Επιτροπή προέβη στην είσπραξη με συμψηφισμό των ποσών που όφειλε η Ελληνική Δημοκρατία λόγω της συμμετοχής της σε σχέδια ανεγέρσεως ακινήτου όσον αφορά τη διπλωματική εκπροσώπηση της Επιτροπής και ορισμένων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στην Αμπούζα (Νιγηρία). Κοινή διπλωματική εκπροσώπηση στην Αμπού­ζα (Νιγηρία) – Είσπραξη χρέους με συμψηφισμό – Κανονισμοί (ΕΚ, Ευρατόμ) 1605/2002 και 2342/2002 – Αρχή της καλής πίστεως στο δημόσιο διεθνές δίκαιο

 

Το Πρωτοδικείο αποφασίζει:

Αποσύρει από τη δικογραφία τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1998, που προσκόμισε η Ελληνική Δημοκρατία ως παράρτημα 12 του δικογράφου της προσφυγής. Απορρίπτει την προσφυγή. Καταδικάζει την Ελληνική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα.

 

Θεσμικό δίκαιο - Γενικές αρχές

ΔΕΚ, υπόθεση T‑259/03, Καλλιόπη Νικολάου, πρώην μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κάτοικος Αθηνών (Ελλάδα) κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, απόφαση της 12ης Σεπτεμβρίου 2007

Εξωσυμβατική ευθύνη – Έρευνα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) αφορώσα μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου – Διάδοση πληροφοριών – Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – Πρόσβαση στον φάκελο της έρευνας και στην έκθεση της OLAF – Κατάφωρη παράβαση κανόνων δικαίου που απονέμουν δικαιώματα στους ιδιώτες – Αιτιώδης συνάφεια – Ζημία

 

Το Πρωτοδικείο (δεύτερο τμήμα) αποφασίζει:

1) Υποχρεώνει την Επιτροπή να καταβάλει στην Καλλιόπη Νικολάου αποζημίωση 3.000 ευρώ.

2) Απορρίπτει την αγωγή κατά τα λοιπά.

3) Η Κ. Νικολάου φέρει τα τρία τέταρτα των δικών της δικαστικών εξόδων και τα τρία τέταρτα των δικαστικών εξόδων στα οποία υποβλήθηκε η Επιτροπή, η οποία φέρει το ένα τέταρτο των δικών της εξόδων και το ένα τέταρτο των εξόδων στα οποία υποβλήθηκε η Κ. Νικολάου.

ΔΕΚ, υπόθεση C‑167/06, Ερμιόνη Κομνηνού κλπ. κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, απόφαση(τέταρτο τμήμα)της 25ης Οκτωβρίου 2007

Αίτηση αναίρεσης – Εξωσυμβατική ευθύνη της Κοινότητας – Καταγγελία με βάση το άρθρο 226 ΕΚ – Τρόπος αντιμετώπισης των καταγγελλόντων από την Επιτροπή – Αρχές της χρηστής διοίκησης, της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της ασφάλειας δικαίου – Έκταση – Άρθρο 21 ΕΚ – Δικαίωμα του αναφέρεσθαι – Περιεχόμενο των διαπιστώσεων του Διαμεσολαβητή

 

Το Δικαστήριο (τέταρτο τμήμα) αποφασίζει:

1) Αναιρεί τη διάταξη του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 13ης Ιανουαρίου 2006, T‑42/04, Κομνηνού κ.λπ. κατά Επιτροπής, καθόσον το Πρωτοδικείο παρέλειψε να αποφανθεί επί του ισχυρισμού περί παραβάσεως του άρθρου 21, παράγραφοι 2 και 3, ΕΚ.

2) Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης κατά τα λοιπά.

3) Απορρίπτει την αγωγή που ασκήθηκε ενώπιον του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθόσον στηρίζεται στον ισχυρισμό περί παραβάσεως του άρθρου 21, παράγραφοι 2 και 3, ΕΚ.

4) Καταδικάζει την Ε. Κ, τον Γ. Ν, τον Δ. Π, τον Β. Π, τον Α. Π, την Ε. Π, τη Λ. Π, την Α. Ν, τον Φ. Δ, τη Ζ. Δ, τον Π. Μ, τη Δ. Μ, τον Κ. Μ. και τον Θ. Μ. στα δικαστικά έξοδα της παρούσας διαδικασίας. Για τα δικαστικά έξοδα της πρωτοβάθμιας διαδικασίας, επί της οποίας εκδόθηκε η διάταξη του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 13ης Ιανουαρίου 2006, T‑42/04, Κομνηνού κ.λπ. κατά Επιτροπής, δεν θίγονται τα διαταχθέντα με το σημείο 2 του διατακτικού της διάταξης αυτής.